Home   Organisatie   Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om Hummullus zo goed en toegankelijk mogelijk te maken voor kinderen en hun ouders. Door de beperkte omvang en het directe contact met de betrokken ouders zullen vragen en klachten meestal snel opgelost worden. Voor die situaties waarin dit niet het geval is, hanteert Hummullus een wettelijk verplichte klachtenregeling. De regeling beoogt een zorgvuldige behandeling van klachten, waarbij het belang van de betrokkenen en de speelzaal wordt gediend.

Ouders/verzorgers kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen, of het nalaten daarvan, van het bevoegd gezag (het bestuur van Stichting Peuterspeelzaal Hummullus) en het personeel (de leidster). Er is een interne klachtenbehandeling opgesteld, waarmee de meeste klachten in goed overleg tussen ouders, leidster en stichtingsbestuur kunnen worden afgehandeld.

Klachtenjaarverslag 2016
Klachtenvrijcertificaat 2016

 

Geschillencommissie

Ouders/verzorgers kunnen zich indien nodig ook richten tot een externe klachtencommissie. Hiervoor is Hummullus aangesloten bij „de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen”. Deze organisatie is een commissie met leden die zijn benoemd op basis van diverse, speciale persoonlijke deskundigheden. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website van de geschillencommissie.

 Bijlage 1: geschilartikel kinderopvang en peuterspeelzalen